South Point

International School, Sonipat

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi

southpoint9@gmail.com

+91 9812 020 033 / +919812118466

Event Album Images

Janmasthmi (18-Aug-2022)

सख्युः प्रियस्य विप्रर्षेरङ्गसङ्गातिनिर्वृतः प्रीतो व्यमुञ्चदब्बिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥